Informacje dla autorek i autorów

Awatar Jolanta Janikowska

Do nadsyłania artykułów do „uniGENDER” zachęcamy wszystkich (niezależnie od wieku, płci, rasy, wyznania czy pochodzenia), dla których perspektywa badawcza gender i zagadnienia przylegające do niej stanowią istotę poznawania i refleksji nad rzeczywistością.

Procedura publikowania

Proponowane do publikacji artykuły muszą być oryginalnymi pracami autorek/autorów. Nie mogą być więc to teksty nigdzie wcześniej publikowane ani oddane do publikacji. Nadesłany tekst nie może być podpisany, ale równocześnie w e-mailu nadesłanym do redakcji na adres redakcja@unigender.org (chyba, że podano inaczej) powinna się znaleźć informacja o autorce/autorze – jej pełne imię i nazwisko, kontakt e-mailowy, ewentualnie telefoniczny.

Długość tekstu pozostawiamy w gestii autora. Zaleca się jednak, by wielkość całego (wraz z przypisami) artykułu proponowanego do publikacji nie przekraczała jednostki arkuszu wydawniczego (tj. 40 000 znaków typograficznych wraz ze spacjami). Długość recenzji (książek, antologii etc.) powinna być odpowiednio mniejsza i zaleca się, by nie przekraczała ona 16 000 znaków typograficznych.

Do tekstu proszę również dołączyć streszczenie artykułu (maksymalnie 150 słów) oraz słowa kluczowe.

Wartość tekstów będzie anonimowo recenzowana przez dwóch pracowników nauki. Prace oceniane będą przede wszystkim według następujących kryteriów:

Czy tematyka pracy dobrze wpisuje się w profil pisma?
Czy artykuł jest oryginalny, wnosi nowe spojrzenie na opisywany temat?
Czy tekst charakteryzuje poprawny język i styl, właściwy pracom naukowym lub inny, odbiegający od naukowego, ale uzasadniony tematyką, kształtem etc. pracy?
Czy podana bibliografia jest wystarczająca, odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji i koresponduje z treścią pracy?
Czy tekst jest interesujący, porusza ważne zagadnienia, może inspirować dalsze dyskusje i badania nad opisywanym tematem?
Na podstawie oceny recenzentów podjęta zostanie decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji.

UWAGA! Zwracamy uwagę na staranne przygotowywanie prac przed wysłaniem do redakcji. Szczegółowe porady dotyczące formatu i kształtu tekstu – poniżej.

Język publikacji
Podstawowym językiem publikacji w „uniGENDER” jest język polski. Pragniemy równocześnie poinformować, że czytane i oceniane będą także prace w języku angielskim.

Format tekstu
Zaleca się nadsyłanie artykułów w formacie Word lub WordPerfect. Wszelkie dodatkowe pliki (ilustracje, grafiki, zdjęcia etc.) proszę nadsyłać jako osobne załączniki (w formatach .jpg, .gif, .bmp, .tif) odpowiednio oznaczone i ponumerowane w zależności od miejsca ich publikacji w tekście.

UWAGA! Poza wyjątkowymi sytuacjami do gestii autorki/autora należy organizacja praw autorskich do publikowanych zdjęć, ilustracji, grafik etc.

Literatura i bibliografia
Wszystkich autorów prosimy o cytowanie i opracowywanie literatury w następującym porządku:

Książek i artykułów źródłowych, a także innych tekstów (np. stron internetowych, filmów, dzieł muzycznych), proszę nie cytować w przypisach ani na dole strony ani na końcu tekstu. Przypisy (tylko na końcu tekstu) zarezerwowane są wyłącznie do koniecznych komentarzy, trudno dostępnych cytatów związanych z poszczególnymi partiami tekstu.
Cytaty wewnątrz tekstu proszę cytować wedle następujących reguł:
jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, proszę wstawić po nim rok wydania w nawiasie, np., „…Ritz (2002).”;
gdy nazwisko autora nie znalazło się w tekście, proszę umieścić je na końcu zdania w nawiasie wraz z datą wydania, np. „…(Bourdieu, 2001).”;
wskazanie konkretnej strony cytowania należy wstawiać w nawiasie po roku wydania, np., „..(Ritz, 2002: 72)”. Kolejne odnośniki powinny się znajdować po średnikach w kolejności chronologicznej, np. „…(Bourdieu, 2001; Ritz, 2002; Kowalczyk, 2005)”;
gdy autorów jest dwóch, należy umieścić oba nazwiska: „…(Kitliński, Leszkowicz, 2001)”;
jeżeli autorów jest trzech, przy pierwszym cytowaniu należy podać wszystkie nazwiska, przy kolejnych pierwsze nazwisko oraz „i inni”. W przypadku większej liczby autorów należy podać tylko pierwsze nazwisko oraz „i inni” w całym tekście: „…(Marmor, Bieber, and Gold 1999), później (Marmor i inni)”;
jeżeli nazwisko autora powtarza się, przy pierwszym wskazaniu proszę podać w nawiasie nazwisko i rok wydania; potem tylko nazwisko oraz „ibidem” np.: „…(Ritz, 2002), później (Ritz, ibidem)”;
w przypadku braku daty przy publikacji, w miejscu roku wydania, proszę wpisać „b.d.”;
w wypadku materiałów niepublikowanych, należy wpisać „w druku” lub, ewentualnie, „maszynopis”. Jeżeli tekst jest rozprawą naukową lub nie był publikowany, należy podać datę, np. „…(Kochanowski, 2006, w druku)”;
dłuższe cytaty należy wpisywać mniejszą czcionką jako oddzielny paragraf bez cudzysłowu, np.:
Według Germana Ritza (2002):

W pożądaniu homoseksualnym mężczyzna otrzymuje ciało, które jednak nie jest plastycznym przedstawieniem dawnej virtus lub innej funkcji społecznej mężczyzny, lecz jest ciałem seksualnym. Ciało otrzymuje jednak tylko pożądany, podczas gdy pożądający staje się całkowicie spojrzeniem – zewnętrznym okiem voyeura. (…) Ta absolutna i nie zinstrumentalizowana jeszcze cielesność domaga się estetyzacji i sięga po klasyczny ideał piękna (s. 152).

Bibliografię proszę sporządzać na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów lub tytułów dzieł (w przypadku, gdy autor nie jest znany). Pozycje bez autora proszę umieszczać na początku listy. Jeśli nazwisko autora odnosi się do kilku pozycji, proszę umieścić je w kolejności wydania, w miejsce nazwiska wpisując sześć myślników (——.).
W przypadku dwóch lub więcej wydawnictw jednego autora z tego samego roku, proszę je rozróżniać, dodając do roku wydania litery kolejno (a, b, c, itd.) zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczanym przez tytuły.
A oto kilka szczegółowych wskazówek i wzorów przypisów:

książki:
Nazwisko, Imię (Imiona) (data wydania) Tytuł, Miejsce wydania: wydawnictwo.
np.
Ritz, German (2002) Nić w labiryncie pożądania, Warszawa: Wiedza Powszechna.
książki tłumaczone:
Nazwisko, Imię (Imiona) (data wydania) Tytuł, tł. Imię Nazwisko. Miejsce wydania: wydawnictwo.
np.
Bourdieu, Pierre (2001) Reguły sztuki, tł. Andrzej Zawadzki. Kraków: Universitas.
artykuły z tomów zbiorowych:
Nazwisko, Imię (Imiona) (data wydania) Tytuł [w:] Tytuł. Red. Imię Nazwisko (ewentualnie Imiona i Nazwiska pozostałych redaktorów). Miejsce wydania: wydawnictwo.
np.
Kitliński, Tomasz (2002) Marcel Proust: gej, heteryk, czy lesbijka? [w:] Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie „gender”. Red. Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora. Katowice: Śląsk.
artykuły z książek tego samego autora:
Nazwisko, Imię (Imiona) (data wydania) Tytuł [w:] Idem. Tytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo, data wydania.
np.
Ritz, German (2002) Granice i perspektywy gender studies [w:] Idem. Nić w labiryncie pożądania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
artykuły z czasopism:
Nazwisko, Imię (Imiona) (data wydania) Tytuł. „Tytuł czasopisma” Numer, data wydania.
np.
Bator, Joanna (2001) Filozoficzny wymiar feminizmu. „Katedra” 1.
artykuły z Internetu:
Nazwisko, Imię (data wydania) Tytuł. „Nazwa witryny/gazety/portalu”. Data dostępu: dd-mm-rrrr.
np.
Kowalczyk, Iza (2005) Nam interpretować nie kazano. „Artmix” 9, marzec 2005. Data dostępu: 06-08-2005. <http://free.art.pl/artmix/iza_zdww.html>.
dzieła filmowe/muzyczne/plastyczne:
Tytuł (reżyser/kompozytor/autor, rok powstania)
np.
The L-Word (2004).
Kwestie gramatyczne i stylistyczne
Słowa obcojęzyczne proszę pisać kursywą, np. race, class etc.

W wypadku skrótów należy podać przy pierwszym odwołaniu pełną nazwę, skrót zamieścić natomiast w nawiasach, np. pierwsze odwołanie: „>uniGENDER< (uG) przekonuje…”, dalsze: „uG przekonuje także…”.

Prawa autorskie
Dostęp do artykułów zamieszczanych w „uniGENDER” jest bezpłatny. Jakkolwiek prawa do treści tekstów pozostają u autorów, prawa do zredagowanych wersji artykułów należą do redakcji „uniGENDER”. Niemniej jednak zamieszczane tutaj teksty mogą być bez żadnej specjalnej zgody wykorzystywane do celów edukacyjnych, naukowych, poznawczych i w żaden sposób nie związanych z czerpaniem materialnych korzyści. Prosimy o podawanie źródła, z którego zaczerpnięte zostały informację.

W przypadku wykorzystania jakiejkolwiek części zasobów pisma dla celów komercyjnych lub pokrewnych konieczna jest specjalna zgoda od wydawcy.

Poza wyjątkowymi sytuacjami do gestii autorki/autora należy organizacja praw autorskich do publikowanych zdjęć, ilustracji, grafik etc.

Awatar Jolanta Janikowska